STRATFORD YC TODAY Yvonne Cameron 29 Nov 2017 09:40 GMT